โรงพยาบาลพนัสนิคม

CQI

บทบาทของ PCT&Pitfall
วันที่ : 18 สิงหาคม 2565
ข้อมูลโดย : อรรถวุฒิ บัวคำ
รายละเอียด
วิจัย การพัฒนารูปแบบระบบยาในการดำเนินงานคลินิก HIV
วันที่ : 04 กรกฏาคม 2563
ข้อมูลโดย : นายเนติพงษ์ น้อยประเสริฐ
รายละเอียด
วิจัย การติดตามปรับขนาดยาตามการทำงานของไตในผู้ป่วยสูงอายุ
วันที่ : 04 กรกฏาคม 2563
ข้อมูลโดย : นายเนติพงษ์ น้อยประเสริฐ
รายละเอียด
นวตกรรม วงล้อ qsofa ประภวิษต์ ER
วันที่ : 04 กรกฏาคม 2563
ข้อมูลโดย : นายเนติพงษ์ น้อยประเสริฐ
รายละเอียด
นวตกรรม พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยด้วย QR code
วันที่ : 04 กรกฏาคม 2563
ข้อมูลโดย : นายเนติพงษ์ น้อยประเสริฐ
รายละเอียด
นวตกรรม ปรอทนิรภัย ใส่ใจผู้ป่วย ER
วันที่ : 04 กรกฏาคม 2563
ข้อมูลโดย : นายเนติพงษ์ น้อยประเสริฐ
รายละเอียด
นวตกรรม การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ในการควบคุมน้ำหนัก(ไตเทียม)
วันที่ : 04 กรกฏาคม 2563
ข้อมูลโดย : นายเนติพงษ์ น้อยประเสริฐ
รายละเอียด
นวตกรรม การพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุวิทยาศาสตร์
วันที่ : 04 กรกฏาคม 2563
ข้อมูลโดย : นายเนติพงษ์ น้อยประเสริฐ
รายละเอียด
นวตกรรม การพัฒนาระบบ Blood cold chain
วันที่ : 04 กรกฏาคม 2563
ข้อมูลโดย : นายเนติพงษ์ น้อยประเสริฐ
รายละเอียด
นวตกรรม การประดิษฐ์ระบบล้างคลองรากฟันแบบแรงดันลบ
วันที่ : 04 กรกฏาคม 2563
ข้อมูลโดย : นายเนติพงษ์ น้อยประเสริฐ
รายละเอียด
นวตกรรม volume overload ไตเทียม
วันที่ : 04 กรกฏาคม 2563
ข้อมูลโดย : นายเนติพงษ์ น้อยประเสริฐ
รายละเอียด
นวตกรรม Safe Blood Lable ER
วันที่ : 04 กรกฏาคม 2563
ข้อมูลโดย : นายเนติพงษ์ น้อยประเสริฐ
รายละเอียด
นวตกรรม QR-CODE FOR AMBULANCE ER
วันที่ : 04 กรกฏาคม 2563
ข้อมูลโดย : นายเนติพงษ์ น้อยประเสริฐ
รายละเอียด
นวตกรรม Pain score box for pain manegment ER
วันที่ : 04 กรกฏาคม 2563
ข้อมูลโดย : นายเนติพงษ์ น้อยประเสริฐ
รายละเอียด
นวตกรรม challenge stroke fast ER
วันที่ : 04 กรกฏาคม 2563
ข้อมูลโดย : นายเนติพงษ์ น้อยประเสริฐ
รายละเอียด
นวตกรรม ฉลากช่วยในการบริหารยา HAD
วันที่ : 04 กรกฏาคม 2563
ข้อมูลโดย : นายเนติพงษ์ น้อยประเสริฐ
รายละเอียด
KM การสมัคร thailis สำหรับสืบค้นข้อมูล
วันที่ : 04 กรกฏาคม 2563
ข้อมูลโดย : นายเนติพงษ์ น้อยประเสริฐ
รายละเอียด
KM การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใน server 3
วันที่ : 04 กรกฏาคม 2563
ข้อมูลโดย : นายเนติพงษ์ น้อยประเสริฐ
รายละเอียด
KM การผลิต Face sheild ใช้เอง
วันที่ : 04 กรกฏาคม 2563
ข้อมูลโดย : นายเนติพงษ์ น้อยประเสริฐ
รายละเอียด

Total 52 Record : 3 Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next >>

กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6