โรงพยาบาลพนัสนิคม

4 เพิ่ม 4 ลด ปลดตัวเองออกจากความอ้วน

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6