โรงพยาบาลพนัสนิคม

อาคาร สถานที่

อาคารพระพุทธประทานพร (ตึกผู้ป่วยนอก)

ชั้น G     - ห้องเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
                    - งานส่งเสริมคุณภาพ คลิกนิกเด็กดี คลินิกฝากครรภ์
                    - คลังยาและเวชภัณฑ์
ชั้น 1     - ห้องเวชระเบียน
                    - ห้อง X-Ray ตรวจคลื่นหัวใจ
                    - ห้อง ตรวจโรค
                    - ห้อง จ่ายยา
                    - ห้อง ทำแผล - ฉีดยา
                    - คลินิกประกันสังคม
                    - คลินิกศัลยกรรมทั่วไป โรคหูคอ จมูก กระดูกและข้อ
                    - ศูนย์รับและส่งต่อผู้ป่วย
                    - ห้องตรวจสุขภาพ (วัดสายตา ตรวจการได้ยิน)
ชั้น 2     - ห้องเจาะเลือด
                    - ห้องทันตกรรม
                    - ห้อง ICU
                    - ศูนย์คอม
ชั้น 3     - ห้องผ่าตัด
ชั้น 4     - ห้องประชุม

อาคารพระพุทธเมตตา (ตึกผู้ป่วยใน)

ชั้น 1     - กุมาร สูติ นรีเวช
ชั้น 2     - อายุรกรรมหญิง
ชั้น 3     - อายุรกรรมชาย
ชั้น 4     - พิเศษ (เมตตา 4)
ชั้น 5     - พิเศษ (เมตตา 5)

อาคารจรวยบริบูรณ์ ๒ (ตึกอุบัติเหตุ)

ชั้น 1     - อุบัติเหตุฉุกเฉิน
                    - ประชาสัมพันธ์
                    - ห้องจ่ายยาผู้ปวยใน
                    - ห้องไตเทียม
                    - ห้อง X-Ray
ชั้น 2     - ห้องประชุม
                    - งานธุรการและพัสดุ
                    - งานการเงิน
                    - งานบัญชี
                    - งานพัสดุ
                    - งานทรัพยากรบุคคล

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ชั้น 1     - ห้องคลอด
ชั้น 2     - เวชกรรมฟื้นฟู (กายภาพ)
ชั้น 3     - ศัลยกรรมหญิง
ชั้น 4     - ศัลยกรรมชาย
ชั้น 5     - ห้องพิเศษ
ชั้น 6     - ห้องพิเศษ

อาคารพุทธบารมี

ชั้น 1     - คลินิกไร้พุง
                    - คลินิกโรคไต
                    - คลินิกเบาหวาน - ความดัน
                    - คลินิกโรคหืด - ตรวจสมรรถภาพปอด
                    - ห้องเจาะเลือด
ชั้น 2     - คลินิกตา
                    - งานประกันสุขภาพ
                    - งานเรียกเก็บบัตรประกันสุขภาพ (ศูนย์สิทธิ)
                    - คลินิกศัลยกรรม
ชั้น 3     - ห้องสมุด
                    - ห้องประชุม
                    - งานกลุ่มการพยาบาล
                    - ห้องพักแพทย์

อาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ชั้น 1     - คลินิกแพทย์แผนไทย
                    - ห้องนวดไทยหญิง
                    - ห้องปรุงยา
                    - คลินิกแพทย์แผนจีน
                    - ห้องนวดไทยชาย
                    - ห้องหัตถการเท้า
ชั้น 2     - ห้องไทยสัปปายะ
                    - นวดแผนไทย ส.1 - ส.4
                    - นวดแผนไทย วี.1 - วี.4
                    - ห้องหลังคลอด

อาคารจรวยบริบูรณ์ ๑

ชั้น 1     - คลินิกอายุรกรรมพิเศษ
                    - งานเยี่ยมบ้าน
ชั้น 2     - ห้องประชุม

อาคารสนับสนุนบริการ

ชั้น 1     - หน่วยซักฟอก
ชั้น 2     - หน่วยโภชนศาสตร์
ชั้น 3     - หน่วยจ่ายกลาง
ชั้น 4     - คลังพัสดุ -ศูนย์เครื่องมือแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6