โรงพยาบาลพนัสนิคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

28 ก.ย. 66
กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการจัดทำวารสารโรคเอดส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรทางด้านสาธารณสุข และนักวิ จัยได้เผยแพร่ผลงานวิชาการและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ โรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี อันเป็นแหล่งค้นคว้า อ้างอิง ทางวิชาการในยุคดิจิทัล เผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ในทุกขั้นตอน ซึ่งปัจจุบันวารสารโรคเอดส์ผ่านการรับรองคุณภาพเป็นวารสารกลุ่มที่ 1 จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิง วารสารไทย (TCI – Thai Journal Citation Index Centre) และได้เผยแพร่วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2566) เรียบร้อยแล้ว
ลงประกาศโดย นายธีรภัทร ทัพจีน

Total 33 Record : 2 Page : 1 [ 2 ] Next >>

กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6